Hosting SSD NVME z LiteSpeed. Standardowa migracja za 0 zł!

Jak dokonać zmiany danych Abonenta?

Jak dokonać zmiany danych Abonenta?

Przeprowadzenie zmiany danych Abonenta (nie obejmujących numer PESEL/NIP) jest możliwe za pomocą:

• Wiadomości przesłanej z autoryzowanego adresu email Abonenta na adres info@rejestracjadomen.pl bez konieczności załączania żadnych dokumentów.
• Formularza wypełnionego i podpisanego przez Abonenta, przesłanego w formie skanu na adres: info@rejestracjadomen.pl lub faksem na nr +48 22 853 88 85 .

Jeżeli następuje zmiana autoryzowanego adresu email niezbędne są dodatkowe załączniki, o których mowa poniżej. W wypadkach niejasnych zastrzegamy sobie również prawo do żądania dodatkowych dokumentów.

Jeżeli zmiana dotyczy numeru PESEL/NIP, należy wykonać cesję domeny na nowe konto abonenckie. Pełna procedura cesji opisana jest TUTAJ

 

Jak wypełnić wniosek o zmianę danych Abonenta?

Jak wypełnić wniosek o zmianę danych Abonenta?

Wniosek należy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami. Jeśli to możliwe, w celu szybszej weryfikacji prosimy również o podanie indywidualnego numeru klienta (numeru CSA ).

W przypadku, gdy Abonentem domeny jest:

- osoba fizyczna: wymagany jest podpis Abonenta domeny oraz kopia dokumentu tożsamości,
- podmiot prowadzący działalność gospodarczą: wymagana jest pieczątka firmy oraz podpis/y reprezentanta/ów firmy będącej Abonentem,
- spółka cywilna: wymagane są podpisy wszystkich wspólników spółki cywilnej oraz kopia aktualnej umowy spółki,
- urząd, instytucja państwowa itp.: wymagany jest podpis osoby upoważnionej do reprezentowania.

Ponadto, w przypadkach niejasności związanych ze sposobem reprezentacji Abonenta, zastrzegamy sobie prawo do żądania dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Ochrona danych osobowych a zmiana danych Abonenta

Ochrona danych osobowych a zmiana danych Abonenta

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, w przypadku zmiany danych Abonenta nazwy domeny – osoby fizycznej, nie należy przesyłać do nas kopii całego dokumentu tożsamości. Dane niezbędne do dokonania zmiany danych, które powinny być widoczne, to: - imię i nazwisko, numer PESEL, seria i numer dokumentu, adres zameldowania, podpis.

Dane, które należy zamazać: - wizerunek (zdjęcie), nazwisko rodowe, imiona rodziców, miejsce urodzenia, kolor oczu oraz wzrost.

 

SOCIAL MEDIA: Nasz profil na Facebooku Nasz kanał Youtube Nasz blog Instagram Twitter