Hosting SSD NVME z LiteSpeed. Standardowa migracja za 0 zł!

Obowiązek informacyjny RODO I rejestracjadomen.pl

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: RejestracjaDomen.pl Sp. z o.o., ul. Zygmunta Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa, NIP: 521 365 26 34, REGON: 146792060.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zygmunta Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa lub e-mailowo: info@rejestracjadomen.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Jacka Kaczmarskiego 27, 02-679 Warszawa lub e-mailowo: info@rejestracjadomen.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe zostały nam przekazane podczas zakładania konta w naszym systemie i są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO.

4. Pani/Pana dane są przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem, w tym do:
- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz korzystania z funkcjonalności systemu RejestracjaDomen.pl Sp. z o.o.;
- zakładania i zarządzania kontem Abonenta oraz zapewnienia obsługi Pani/Pana konta, zarówno organizacyjnej jak i technicznej;
- obsługi kierowanych do nas zgłoszeń i reklamacji;
- kontaktowania się z Państwem w celach związanych ze świadczeniem zamówionych usług,
- realizacja dyspozycji płatności złożonych z użyciem serwisu Dotpay.pl w przypadku wyboru opcji płatności bezpośrednich przy składaniu zamówień.

5. Ponadto Pani/Pana dane są przetwarzane w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu RejestracjaDomen.pl Sp. z o.o., którym jest:
- zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną;
- egzekwowanie przestrzegania zasad regulaminów serwisu RejestracjaDomen.pl, regulaminów rejestrów nadrzędnych zarządzających rozszerzeniem danej domeny będącej w użytkowaniu Abonenta RejestracjaDomen.pl Sp. o.o.;
- obsługa dyspozycji Abonentów w sytuacjach, gdy nie są one związane wprost z wykonywaniem umowy;
- wykonywanie praw i obowiązków wynikających z umów zawartych z Rejestratorem Consulting Service Sp. z o.o.;
- prowadzenie badań i analiz;
- prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług serwisu RejestracjaDomen.pl;
- uczestniczenie w postępowaniach sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych;
- windykacja ewentualnych należności;
- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez RejestracjaDomen.pl Sp. z o.o. obowiązków wynikających z przepisów prawa);

6. Pani/Pana dane osobowe są udostępnianie ponadto Rejestrom nazw domen, których są Państwo Abonentem lub pośrednikom rejestrów nazw domen, którymi są Państwo Abonentem a z którymi to Spółka RejestracjaDomen.pl Sp. z o.o. zawarła stosowne umowy współpracy. Wykaz Rejestrów lub pośredników Rejestrów nazw domen znajduje się poniżej:
Rejestr domen polskich NASK, ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa;
Rejestr domen europejskich EURid, Woluwelaan 150, 1831 Diegem, Belgium;
Pośrednik w rejestracji domen globalnych i narodowych: PDR SOLUTIONS US LLC, 10 Corporate dr., STE 300 Burlington, MA 01803;
Pośrednik w rejestracji domen globalnych i narodowych: Tucows Inc. 96 Mowat Avenue
Toronto, ON M6K 3M1, Canada.
W przypadku zakupu certyfikatów SSL Pani/Pana dane są udostępniane: The Trustico Group, 106 Lower Addiscombe Road Croydon, Surrey, CR0 6AD United Kingdom
Dane udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy przekazywane są w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
Ponadto Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione na żądanie organom państwowym, na podstawie odrębnych obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku zgody udzielonej przy korzystaniu ze strony rejestracjadomen.pl przetwarzamy również Pani/Pana dane osobowe w celu do optymalizacji korzystania ze stron internetowych.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
Z powyższych praw można skorzystać poprzez: - kontakt e-mailowy pod adresem: info@rejestracjadomen.pl
- nadesłanie pisma na adres: RejestracjaDomen.pl Sp. z o.o., ul. Zygmunta Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa.

8. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z RejestracjaDomen.pl Sp. z o.o., a także po jej zakończeniu w celach:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych,
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
- statystycznych i archiwizacyjnych.

 

Warszawa, 20.05.2018 r.
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
RejestracjaDomen.pl Sp. z o.o.

SOCIAL MEDIA: Nasz profil na Facebooku Nasz kanał Youtube Nasz blog Instagram Twitter