Hosting SSD NVME z LiteSpeed. Standardowa migracja za 0 zł!

Regulamin Programu Basic I rejestracjadomen.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług przez serwis RejestracjaDomen.pl zwany dalej Regulaminem, jest zgodny z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204).
 2. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie regulaminu serwisu RejestracjaDomen.pl w odniesieniu do świadczenia przez Usługodawcę usług w Programie Basic.
 3. Spis podstawowych definicji użytych w niniejszym regulaminie zawarty jest w punktach II.1-10 regulaminu serwisu RejestracjaDomen.pl Sp. z o.o., ponadto w niniejszym regulaminie użyto poniższych definicji:
  Partner - podmiot, z którym Usługodawca zawarł umowę o świadczenie usług w Programie Basic, korzystający z mechanizmów Usługodawcy oraz z mechanizmów innych podmiotów, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy o współpracy.
  Program Basic - program partnerski, w którym Partner obsługuje Abonenta od strony zarządzania jego Usługami z wykorzystaniem mechanizmów Usługodawcy oraz z mechanizmów innych podmiotów, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy o współpracy.

II. Zawarcie umowy w Programie Basic

 1. Zamieszczone na stronie http://www.RejestracjaDomen.pl informacje o Programie Basic, skierowane do potencjalnych Partnerów, stanowią zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy o świadczenie usług w Programie Basic.
 2. W celu zawarcia umowy o świadczenie usług w Programie Basic użytkownik powinien przesłać na adres info@rejestracjadomen.pl informację o chęci przystąpienia do programu Basic ze wskazaniem autoryzowanego adresu e-mail służącego do wykonywania dyspozycji w Programie Basic dołączając z formie załącznika następujące dokumenty rejestrowe:
  1. dla osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą:
   • zaświadczenie potwierdzające wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej /aktualny dokument z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/
  2. dla spółek cywilnych:
   • umowa spółki wraz z aneksami do tejże umowy /skan/
  3. dla pozostałych podmiotów:
   • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego nie starszy niż 3 miesiące /wydruk/;
  4. dla podmiotów zarejestrowanych poza granicami RP:
   • rejestrowe właściwe dla danego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej /skan/
   • zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej /skan lub wydruk/.
 3. Przesłanie informacji wskazanych w pkt. II ppkt. 2 powyżej jest jednoznaczne z oświadczeniem potencjalnego Partnera, iż:
  1. zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę uczestnictwa w Programie Basic, w tym z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptuje ich treść;
  2. zapoznał się z postanowieniami regulaminów obowiązujących, aktów prawnych, regulaminów i polityk rejestrów nadrzędnych, dokumentów dotyczących rozwiązywania sporów domenowych, dostępnych na stronach serwisu RejestracjaDomen.pl i akceptuje ich treść;
  3. wyraża zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną;
  4. dane potencjalnego Partnera podane Usługodawcy są prawdziwe, zupełne i prawidłowe oraz nie powodują naruszenia praw osób trzecich i przepisów prawa;
  5. wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji usług w Programie Basic.
 4. Dokonanie przez potencjalnego Partnera CSP czynności zawartych w pkt. II ppkt.. 1-3 niniejszego Regulaminu stanowi złożenie oferty zawarcia umowy o świadczenie usług w Programie Basic a ostateczne zawarcie umowy o świadczenie usług w Programie Basic następuje w dniu zaakceptowania rejestracji użytkownika przez Usługodawcę, o czym Partner zostaje poinformowany poprzez wysłanie informacji na autoryzowany adres e-mail, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia oferty.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo żądania od potencjalnego Partnera dodatkowych wyjaśnień lub informacji, aniżeli te podane w pkt. II ppkt. 2 niniejszego Regulaminu, w związku ze złożeniem oferty zawarcia umowy o świadczenie usług w Programie Basic.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji użytkownika w Programie Basic bez podawania przyczyn. W szczególności Usługodawca może odmówić rejestracji użytkownika w Programie Basic, gdy:
  1. formularz rejestracyjny jest niekompletny, zawiera nieprawdziwe dane;
  2. dodatkowe informacje wymienione w pkt. II ppkt. 2,5, przesłane w formie wiadomości e-mail, budzą wątpliwości Usługodawcy, co do ich prawdziwości lub kompletności;
  3. Usługodawca uprzednio rozwiązał umowę z użytkownikiem, w szczególności w związku z nieprzestrzeganiem przez użytkownika Regulaminu serwisu RejestracjaDomen.pl, praw osób trzecich, powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  4. rejestracja jest niemożliwa z innych przyczyn niezawinionych i niezależnych od Usługodawcy;
  5. przeciwko użytkownikowi toczyło się lub toczy postępowanie sądowe na zasadach określonych w Ustawie z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r., nr 7, poz.44) z zakresu usług rejestracji i/lub obsługi administracyjnej nazw domen.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokady dostępu Partnera CSP do Konta CSP, w przypadku braku aktywnych usług związanych z rejestracją i obsługą domen w okresie 3 miesięcy.
 8. Miejscem zawarcia Umowy jest każdorazowo Warszawa a językiem umowy jest wyłącznie język polski.

III. Zasady Programu Basic

 1. Uczestnikiem Programu Basic może zostać pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca samodzielną działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 2. Program Basic skierowany jest do podmiotów, które zarządzają większą liczbą domen, w szczególności do podmiotów pragnących poszerzyć swoje usługi o rejestrację i zarządzanie domenami internetowymi, np. firm hostingowych, podmiotów tworzących strony WWW, agencji reklamowych.
 3. Program Basic nie jest skierowany do podmiotów zajmujących się ‚wyłapywaniem domen’, podmiotów stosujących nadużycie prawa według przepisów Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z pozn. zm.), podmiotów, wobec których toczyło się lub toczy postępowanie sądowe na zasadach określonych w Ustawie z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r., nr 7, poz.44) z zakresu usług rejestracji i/lub obsługi administracyjnej nazw domen.
 4. Partner może posiadać tylko jedno konto w Programie Basic. W wyjątkowych przypadkach Usługodawca zastrzega sobie prawo do uruchomienia dodatkowych kont w Programie Basic dla jednego Partnera.
 5. Z chwilą rejestracji Partnera w Programie Basic, otrzymuje on, na mocy porozumienia, jakie zawarł Usługodawca z rejestratorem Consulting Service Sp. z o.o., dostęp do panelu umożliwiającego zarządzanie kontami Abonentów w systemie Usługodawcy.
 6. W celu prawidłowej i sprawnej współpracy strony przyjmują, iż skrzynka pocztowa obsługująca wskazany przez Partnera w procesie rejestracji autoryzowany adres e-mail, jest sprawdzana sprawdzane co najmniej 1 raz w dniu roboczym.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość wykonania usługi z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Usługodawcę, w szczególności za nieprawidłowe działanie serwisów współpracujących z nim rejestrów nadrzędnych, pośredników rejestrów nadrzędnych, a także innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą wskazanych na stronie RejestracjaDomen.pl.
 8. Usługodawca zapewnia bezpośrednią obsługę Abonentom przez cały okres trwania okresu abonamentowego.

IV. Rozwiązanie współpracy

 1. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego2. Wszelka korespondencja związana z wypowiedzeniem umowy winna być wysyłana:
  • w przypadku Partnera – z autoryzowanego adresu e-mail partnera,
  • w przypadku Usługodawcy – z adresu e-mail: info@rejestracjadomen.pl.
 2. Wypowiedzenie umowy powinno być złożone w formie wiadomości e-mail. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Partnera, otrzymuje on potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w ciągu 3 dni roboczych w formie wiadomości zwrotnej.
 3. Po otrzymaniu informacji zwrotnej określonej w pkt. IV ppkt 2 niniejszego Regulaminu, Usługodawca informuje Abonentów Partnera o fakcie zakończenia współpracy z Usługodawcą. Usługodawca ma prawny obowiązek umożliwienia Abonentom kontynuacji świadczenia usług w systemie Usługodawcy.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego wypowiedzenia Partnerowi CSP umowy ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności, gdy Partner dopuszcza się rażących naruszeń któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu, innych Regulaminów i procedur serwisu RejestracjaDomen.pl, działań godzących w integralność systemu informatycznego Usługodawcy, naruszeń obowiązujących regulaminów rejestrów nadrzędnych, pośredników rejestrów nadrzędnych, obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązujących zasad współżycia społecznego. W wyżej wymienionych przypadkach Usługodawca może zastosować termin inny niż natychmiastowy, jednakże maksymalnie 14-dniowy. W takim przypadku Usługodawca informuje Abonentów Partnera o fakcie zakończenia współpracy z Usługodawcą.
 5. W przypadku naruszeń opisanych w pkt. IV ppkt. 4 niniejszego Regulaminu wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę zwalnia go z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody.

V. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 01.09.2013 roku
 2. Partner może odmówić akceptacji nowych warunków Regulaminu do czasu ich wejścia w życie. Wysyła w tym celu informację z autoryzowanego adresu e-mail na adres info@rejestracjadomen.pl. W takim wypadku Umowa pomiędzy Partnerem a Usługodawcą wygasa z dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, z zachowaniem warunków wypowiedzenia składanych przez Partnera, wymienionych w pkt. IV niniejszego Regulaminu.
 3. Brak sprzeciwu co do postanowień niniejszego Regulaminu jest równoznaczny z jego akceptacją przez Partnera.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Usługodawca umieszcza informację o planowanych zmianach w Regulaminie w terminie do 14 dni przed ich wprowadzeniem, na stronie https://www.RejestracjaDomen.pl w zakładce Regulaminy.
 5. Partner zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania zmian w Regulaminie umieszczanych na stronie serwisu RejestracjaDomen.pl i zapoznawania się z nimi.
 6. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Siedziby Usługodawcy.

SOCIAL MEDIA: Nasz profil na Facebooku Nasz kanał Youtube Nasz blog Instagram Twitter