Hosting SSD NVME z LiteSpeed. Standardowa migracja za 0 zł!

Regulamin: certyfikaty ssl I rejestracjadomen.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług Certyfikaty SSL przez serwis RejestracjaDomen.pl zwany dalej Regulaminem, jest zgodny z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204), Regulaminem Serwisu RejestracjaDomen.pl oraz z innymi regulacjami wewnętrznymi serwisu RejestracjaDomen.pl
 2. Regulamin określa w szczególności rodzaj i zakres usług Certyfikaty SSL, warunki świadczenia tych usług oraz warunki zawierania i rozwiązywania usług Certyfikaty SSL.
 3. Spis podstawowych definicji użytych w niniejszym regulaminie zawarty jest w punktach II.12 Regulaminu serwisu RejestracjaDomen.pl Sp. z o.o., ponadto w niniejszym regulaminie użyto poniższych definicji:
  • Organizacja certyfikująca – podmiot wydający certyfikaty SSL, posiadający uprawnienia do weryfikacji danych dotyczących podmiotu ubiegającego się o nadanie certyfikatu SSL, danych odnoszących się do prawa do posługiwania się określonym zasobem danych cyfrowych przez podmiot wnioskujący o nadanie certyfikatu SSL, innych danych odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu SSL. Usługodawca udostępnia na stronach serwisu RejestracjaDomen.pl aktualne regulaminy organizacji wydających certyfikaty SSL znajdujące się w ofercie Usługodawcy.
  • Usługa „Certyfikaty SSL” – usługa pośrednictwa Usługodawcy w rejestracji lub odnowieniu certyfikatu SSL, która obejmuje zespół działań wykonywanych bezpośrednio lub pośrednio przez Usługodawcę, na podstawie których Usługodawca składa w imieniu i na rzecz podmiotu wnioskującego wniosek o nadanie certyfikatu SSL do wybranej organizacji certyfikującej, przy czym Usługodawca zastrzega sobie prawo do skorzystania z pośrednictwa podmiotów trzecich przy realizacji tejże usługi.
  • Zasób danych cyfrowych – wskazany przez Abonenta w momencie składania zamówienia zasób danych cyfrowych o określonej funkcjonalności, co do którego możliwe jest zabezpieczenie certyfikatem SSL samych danych cyfrowych oraz źródła ich pochodzenia.
  • Certyfikat SSL – szyfrujący klucz cyfrowy, zgodny ze standardami kryptograficznego zabezpieczenia danych, wystawiany przez uprawnioną organizację certyfikującą – indywidualnie i do konkretnie wskazanego przez Abonenta zasobu danych cyfrowych.
 4. Lista oferowanych przez Usługodawcę certyfikatów wraz z podanymi okresami rejestracji/odnowienia certyfikatu oraz Cennikiem udostępniana jest na http://www.RejestracjaDomen.pl.

II. Zawarcie umowy

 1. Zamówienie usługi jest równoznaczne z akceptacją przez Abonenta wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu serwisu RejestracjaDomen.pl oraz Regulaminów organizacji certyfikujących, do których linki znajdują się na stronie serwisu RejestracjaDomen.pl.
 2. Poprzez zamówienie certyfikatu Abonent oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, regulaminów organizacji certyfikujących oraz o zasadach przetwarzania danych, w tym danych osobowych określonych przez organizacje certyfikujące. Usługodawca udostępnia na stronach serwisu RejestracjaDomen.pl aktualne linki kierujące do regulaminów oraz zasad przetwarzania danych, w tym danych osobowych przyjętych przez poszczególne organizacje certyfikujące.

III. Warunki realizacji Usługi

 1. W celu prawidłowej realizacji Usługi „Certyfikaty SSL” podmiot składający zamówienie zobowiązuje się do samodzielnego przeprowadzenia pozytywnej weryfikacji danych Abonenta określonych wymaganiami danej organizacji certyfikującej, weryfikacji praw Abonenta do posługiwania się określonym zasobem danych cyfrowych, w tym do posiadania dostępu do skrzynki e-mail znajdującej się w domenie, dla której jest wydawany certyfikat. Wymagane jest posiadanie konta w domenie o nazwie jednej z wymienionych: webmaster, admin, administrator, hostmaster, postmaster oraz do podanie Usługodawcy kodu CSR, który będzie przekazany do organizacji certyfikującej.
 2. Abonent zobowiązuje się do postępowania zgodnie ze wskazówkami wysyłanymi przez organizację certyfikującą na właściwy adres e-mail podany w procesie składania zamówienia.
 3. W przypadku certyfikatów SSL z manualną procedurą uwierzytelnienia, Abonent zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich wymaganych dokumentów bezpośrednio do organizacji certyfikującej w formie i trybie przez nią wskazanym. Jeśli organizacja certyfikująca wymaga formy pisemnego tłumaczenia na język angielski, koszty takich tłumaczeń w każdym przypadku ponosi Abonent.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną odmowę wydania certyfikatu wynikającą z podania nieprawidłowych danych w procesie składania zamówienia, niedostarczenia wymaganych przez organizację certyfikującą dokumentów, nie przestrzegania procedur wydawania certyfikatu przyjętych przez organizację certyfikującą lub z tytułu innych przyczyn niezawinionych przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie/brak realizacji usługi „Certyfikaty SSL” z przyczyn leżących po stronie Abonenta CSA.
 6. Zabrania się składania zamówień na realizację usługi „Certyfikaty SSL” dla zasobów danych cyfrowych zawierających treści lub kierujących do stron zawierających treści, które:
  • naruszają prawa własności intelektualnej, prawa własności, prawa do wizerunku lub prywatności;
  • naruszają obowiązujące przepisy prawa;
  • zawierają treści pornograficzne, oszczercze, obraźliwe;
  • zawierają wirusy, konie trojańskie lub inne pliki i programy mające na celu wyłudzanie danych lub inne szkodliwe działania wobec podmiotów trzecich;
  • zawierają nielegalnie zdobyte pliki i programy chronione prawem autorskim.  W takim przypadku Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak realizacji usługi „Certyfikaty SSL” przez organizację certyfikującą.

IV. Terminy i płatności

 1. Usługa jest rozliczana w okresach 12-miesięcznych lub stanowiących ich wielokrotność, w zależności od rodzaju wybranego certyfikatu. Wyjątek stanowią certyfikaty typu „Free” „Trial” – w przypadku ich zamówienia nie są pobierane żadne opłaty dodatkowe.
 2. Certyfikat SSL typu „free”, „trial” dla danego zasobu danych cyfrowych może być użyty w systemie Usługodawcy tylko raz.
 3. Z cen promocyjnych na certyfikaty SSL jeden Abonent może skorzystać jeden raz.
 4. Datą rozpoczęcia realizacji usługi „Certyfikaty SSL” jest data zaksięgowania wpłaty w systemie księgowym Usługodawcy.

V. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Regulaminu Serwisu RejestracjaDomen.pl, regulacje wewnętrzne serwisu RejestracjaDomen.pl oraz obowiązujące przepisy prawa.

Data publikacji: 19.04.2023

SOCIAL MEDIA: Nasz profil na Facebooku Nasz kanał Youtube Nasz blog Instagram Twitter