Hosting SSD NVME z LiteSpeed. Standardowa migracja za 0 zł!

Regulamin hostingu I rejestracjadomen.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług hostingowych przez serwis RejestracjaDomen.pl, zwany dalej Regulaminem, jest zgodny z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204), Regulaminem Serwisu RejestracjaDomen.pl oraz z innymi regulacjami wewnętrznymi na http://www.RejestracjaDomen.pl.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu serwisu RejestracjaDomen.pl w odniesieniu do świadczenia przez Usługodawcę usług hostingowych.
 3. Regulamin określa w szczególności rodzaj i zakres usług hostingowych, warunki świadczenia tychże usług oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów dotyczących usług hostingowych.
 4. Spis podstawowych definicji użytych w niniejszym regulaminie zawarty jest w punktach II.1-12 Regulaminu serwisu RejestracjaDomen.pl Sp. z o.o., ponadto w niniejszym regulaminie użyto poniższych definicji:
  • Usługi hostingowe – usługi polegające na oddaniu Użytkownikowi powierzchni dysku serwera będącego w użytkowaniu Usługodawcy wraz z mechanizmami i funkcjami zgodnymi ze specyfikacją danej usługi zamieszczoną na stronach serwisu RejestracjaDomen.pl obejmujące Hosting WWW oraz Hosting Wordpress.
  • Okres testowy – wyznaczony przez Usługodawcę okres 14 dni, rozpoczynający się od momentu rejestracji usługi, w czasie którego Klient może uzyskać zwrot poniesionej opłaty za Usługę hostingową.
 5. W zakresie zawarcia umowy o realizację usług hostingowych przepisy pkt. III Regulaminu Serwisu RejestracjaDomen.pl stosuje się odpowiednio.

II. Wykonywanie umowy

 1. Użytkownik składa zamówienie na usługę hostingową za pomocą mechanizmów dostępnych na http://www.RejestracjaDomen.pl lub w Panelu Abonenckim dostępnym po zalogowaniu Użytkownika. Od momentu złożenia zamówienia rozpoczyna się okres abonamentowy danej usługi.
 2. Ostateczne zawarcie umowy hostingu stron WWW następuje z chwilą uznania rachunku bankowego Usługodawcy pełną kwotą wynagrodzenia zgodnie z cennikiem usługi dostępnym na http://www.RejestracjaDomen.pl.
 3. Potwierdzenie aktywacji usługi Usługodawca przesyła na autoryzowany adres e-mail Użytkownika, podany w procesie rejestracji usługi, wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami dotyczącymi zarządzaniem zamówioną usługą.
 4. W ramach wykupionych usług hostingowych Abonent uzyskuje możliwość samodzielnego zarządzania i administrowania kontem, w tym również dostęp do kopii zapasowej zawartości konta do 30 dni wstecz zgodnie z wymogami zawartymi w szczegółowej specyfikacji usługi dostępnej na stronach serwisu RejestracjaDomen.pl. Kopia zapasowa do 30 dni wstecz może zostać udostępniona Abonentowi bezpłatnie jeden raz w okresie abonamentowym z wyłączeniem ostatnich 35 dni przed datą wygaśnięcia danego pakietu hostingowego. W okresie krótszym niż 35 dni przed datą wygaśnięcia danego pakietu hostingowego zlecenie dostępu do kopii zapasowej zawartości konta jest płatne według cennika usług dodatkowych dostępnego na stronie internetowej Usługodawcy w sekcji Cennik.
 5. Usługodawca świadczy obsługę administracyjną danej usługi na czas trwania okresu abonamentowego, o ile inne Regulaminy Usługodawcy nie stanowią inaczej.
 6. Na czas trwania okresu abonamentowego Abonent ma prawo do korzystania z usług dodatkowych wyszczególnionych na stronach serwisu RejestracjaDomen.pl, przeznaczonych do współpracy z daną usługą hostingową Abonenta, dla której została ona zamówiona oraz stanowiących integralną część usług hostingowych.
 7. Usługodawca gwarantuje Abonentom prywatność w kwestii informacji przesyłanych przez serwery pocztowe oparte na hostingu Usługodawcy z zastrzeżeniem zapisów zawartych w pkt. VIII Regulaminu serwisu RejestracjaDomen.pl.
 8. Usługodawca ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usług hostingowych, gdy serwis utrzymywany przez Użytkownika na serwerach Usługodawcy zawiera:
  • treści erotyczne, warezowe (zawierające nielegalne oprogramowanie lub chronione prawem autorskim) lub pomagające je upowszechniać;
  • treści upowszechniające wiedzę i technikę w łamaniu kodów oraz tworzenia wirusów komputerowych,
  • treści niezgodne z polskim prawem lub propagujące jego łamanie oraz nawołujące do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, orientacji seksualnej, przynależności państwowej;
  • linki do plików oraz serwisów, które zawierają treści podane w punkcie II.8 niniejszego regulaminu.
 9. Ponadto Usługodawca ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia usług hostingowych, gdy:
  • serwis utrzymywany przez Użytkownika na serwerach Usługodawcy jest używany niezgodnie z przeznaczeniem lub utrudnia użytkowanie usług innym Użytkownikom, przykładowo, gdy Użytkownik umieszcza elementy (np. pliki danych) wykorzystywane przez inne serwisy nie utrzymywane przez Usługodawcę;
  • Użytkownik podejmuje lub podjął działania godzące w dobre imię Usługodawcy lub w prawidłowe działanie mechanizmów serwisu RejestracjaDomen.pl;
  • Użytkownik wykorzystuje Usługę hostingową do rozsyłania spamu, w szczególności spamu reklamującego serwisy, które działają lub odwołują się do zasobów Usługodawcy, jak również wykorzystywania w tym celu infrastruktury osób trzecich;
  • Usługodawca otrzyma informację od organizacji zwalczających spam, phishing, złośliwe oprogramowanie lub od organów prawa o wykorzystywaniu serwerów Usługodawcy do cyber-przemocy i/lub cyber-ataków;
  • Użytkownik naruszył inne postanowienia zawarte w Regulaminie serwisu RejestracjaDomen.pl.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z powodu podania nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych informacji w Panelu Abonenckim;
  • nieprawidłowe użytkowanie lub konfigurację przez Użytkownika udostępnionej usługi;
  • nieprawidłowe działanie strony/sklepu spowodowane brakiem aktualizacji przez Użytkownika hostowanej zawartości do wersji php obsługiwanych przez serwery Usługodawcy;
  • przypadki wskazane w pkt. V Regulaminu serwisu RejestracjaDomen.pl;
  • niedopełnienie przez Abonenta obowiązków wskazanych w pkt. VI Regulaminu serwisu RejestracjaDomen.pl.
  • uszkodzenie plików przechowywanych na koncie hostingowym Abonenta powstałe np. w wyniku włamań na strony internetowe lub pocztę Abonenta,
 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez inne podmioty, którym Użytkownik udostępnił dane autoryzacyjne do usług hostingowych.
 12. Użytkownik ma obowiązek:
  • informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Umowy;
  • podania prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością danych w procesie rejestracji usługi oraz ich niezwłocznej aktualizacji po zaistnieniu zmian;
  • terminowego regulowania płatności za zamówione usługi.
 13. W zakresie niezbędnych warunków technicznych świadczenia usług hostingowych przepisy pkt. V Regulaminu serwisu RejestracjaDomen.pl stosuje się odpowiednio.
 14. Audyt usług przechowywanych na koncie hostingowym Abonenta oraz ich naprawa są dodatkowo płatne według cennika dostępnego na stronie Serwisu RejestracjaDomen.pl (Zdalna pomoc techniczna).
 15. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na własciwości serwera współdzielonego wykorzystanie 100% pojemności konta może powodować brak dostępu do utrzymywanych usług. Tymczasowe powiększenie pakietu w celu wykonania czynności usunięcia danych przez Użytkownika jest płatne według cennika dostępnego na stronie Serwisu RejestracjaDomen.pl (Zdalna pomoc techniczna).

III. Okres testowy

 1. W odniesieniu do usług hostingowych oferowanych przez Usługodawcę Użytkownik ma możliwość otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty za rejestrację pakietu hostingowego w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia.
 2. Wykaz usług hostingowych objętych możliwością otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty za rejestrację pakietu hostingowego w ciągu 14 dni umieszczony jest w specyfikacji każdego zamawianego pakietu dostępnej na stronie internetowej Usługodawcy.
 3. 14-dniowy okres, o ktorym mowa z pkt. 1 i 2 powyżej, jest liczony od daty i godziny złożenia zamówienia w systemie Usługodawcy.
 4. Pełna funkcjonalność wybranego pakietu hostingowego jest udostępniana przez Usługodawcę po zaksięgowaniu opłaty abonamentowej w pełnej wysokości na rachunku bankowym Usługodawcy.
 5. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów z tytułu usługi świadczonej w okresie pierwszych 14 dni od daty rejestracji  pakietu hostingowego, w przypadku wystąpienia o zwrot wpłaconej kwoty.
 6. Skorzystanie z prawa zwrotu wpłaconej kwoty za rejestrację wybranego pakietu hostingowego przysługuje danemu Użytkownikowi w systemie Usługodawcy tylko jeden raz.

IV. Płatności i faktury

 1. Datą rozpoczęcia realizacji usługi  (pierwszym dniem okresu abonamentowego) jest data złożenia zamówienia zgodnie z pkt. II.1 niniejszego regulaminu.
 2. Ponadto punkty IV. 1,2 oraz IV. 4-10 Regulaminu serwisu RejestracjaDomen.pl stosuje się odpowiednio.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego usunięcia wszelkich danych gromadzonych na koncie hostingowym Abonenta w przypadku nieopłacenia faktury proforma za przedłużenie bieżącego okresu abonamentowego w ciągu 7 dni od czasu zakończenia bieżącego okresu abonamentowego. Powyższe zdanie nie dotyczy okresu testowego, o którym mowa w punkcie III niniejszego Regulaminu.
 4. Z cen promocyjnych na pakiety hostingowe jeden Abonent może skorzystać jeden raz.

V. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Regulaminu serwisu RejestracjaDomen.pl, regulaminy i procedury wewnętrzne serwisu RejestracjaDomen.pl oraz obowiązujące przepisy prawa.

Data publikacji: 29.04.2023 r.

SOCIAL MEDIA: Nasz profil na Facebooku Nasz kanał Youtube Nasz blog Instagram Twitter