Hosting SSD NVME z LiteSpeed. Standardowa migracja za 0 zł!

Regulamin e-cesji I rejestracjadomen.pl

§ 1 Użyte definicje

 1. Operator- firma RejestracjaDomen.pl Sp. z o.o., ul. Z.Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa.
 2. E-cesja – elektroniczny sposób dokonania zmiany Abonenta nazwy domeny internetowej utrzymywanej za pośrednictwem Operatora poprzez przeniesienie wszelkich praw i obowiązków związanych z utrzymaniem nazwy domeny internetowej na nowy podmiot, przeprowadzony za obopólną zgodą obu stron uczestniczących w cesji.
 3. Rejestr Nadrzędny – podmiot zarządzający rejestrem nazw internetowych w domenach określonych na stronie www.iana.org lub inny podmiot, który jest bezpośrednio lub pośrednio uprawniony do rejestracji i utrzymania domeny.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin elektronicznej cesji nazwy domeny internetowej, zwany dalej Regulaminem, określa sposób i procedury zmiany Abonenta nazwy domeny w bazach danych Rejestratora tj. firmy Consulting Service Sp. z o.o., Operatora oraz Rejestrach Nadrzędnych – właściwych dla utrzymywania danej nazwy domeny.
 2. E-cesja, w oparciu o postanowienia Regulaminu, jest usługą nieodpłatną, dokonywaną drogą elektroniczną.
 3. Dotychczasowy Abonent nazwy domeny oraz Strona przejmująca prawa i obowiązki związane z nazwą domeny oświadczają, iż znane są im regulaminy i procedury właściwego Rejestru Nadrzędnego dotyczące rejestracji i utrzymania nazwy domeny oraz wszelkie wymogi prawne związane ze zmianą Abonenta nazwy domeny.

§ 3 Prawa i obowiązki Stron uczestniczących w procedurze e-cesji

 1. Strona przejmująca prawa i obowiązki do nazwy domeny oświadcza, iż wstępuje w ogół praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usługi rejestracji i utrzymania nazwy domeny internetowej, w takim zakresie, w jakim te prawa i obowiązki związane są z przejmowaną usługą.
 2. Poinformowanie strony przejmującej prawa i obowiązki do nazwy domeny o wszelkich prawach i obowiązkach do nazwy domeny z zakresie, w jakim te prawa i obowiązki związane są z przejmowaną usługą należy tylko i wyłącznie do obowiązków dotychczasowego Abonenta nazwy domeny.
 3. Rejestrator i Operator nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieznajomość praw i obowiązków związanych z przejmowaną usługą przez stronę przejmującą nazwę domeny.
 4. Podmiot dokonujący czynności w systemie Rejestratora i Operatora, działający w imieniu Abonenta przekazującego prawa i obowiązki wynikające z umowy rejestracji i utrzymania nazwy domeny oświadcza, iż jest upoważniony do działania w jego imieniu oraz uzyskał od niego pełną i udokumentowaną zgodę na dokonanie procedury e-cesji.
 5. Podmiot dokonujący czynności w systemie Rejestratora i Operatora, działający w imieniu Strony przejmującej prawa i obowiązki wynikające z umowy rejestracji i utrzymania nazwy domeny oświadcza, iż jest upoważniony do działania w jego imieniu oraz uzyskał od niego pełną i udokumentowaną zgodę na dokonanie procedury e-cesji.
 6. W przypadku przeprowadzenia procedury e-cesji na rzecz innego podmiotu, niż obecny Abonent Operatora, strona przejmująca prawa i obowiązki do nazwy domeny jest zobowiązana do założenia konta Abonenckiego w systemie Operatora przed rozpoczęciem procedury e-cesji i uzyskania statusu Abonenta Operatora, co następuje nieodpłatnie.
 7. Strona przejmująca prawa i obowiązki do nazwy domeny wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w związku z realizacją umowy przeniesienia praw i obowiązków do nazwy domeny, przez Rejestratora i Operatora.

§ 4 Procedura e-cesji

 1. Rozpoczęcie procedury e-cesji jest uwarunkowane posiadaniem konta Abonenckiego w Panelu Administracyjnym Operatora przez obie strony uczestniczące w procedurze e-cesji.
 2. Rozpoczęcie procedury e-cesji dokonywane jest przez dotychczasowego Abonenta nazwy domeny, poprzez wygenerowanie unikalnego kodu służącego do przeprowadzenia e-cesji (zwanego dalej kodem cesji).
 3. Dotychczasowy Abonent uzyskuje kod cesji od Rejestratora.
 4. Dotychczasowy Abonent przekazuje kod cesji Stronie przejmującej prawa i obowiązki do nazwy domeny. Rejestrator i Operator nie odpowiadają za materialne i prawne skutki udostępnienia kodu cesji osobom niepowołanym przez dotychczasowego Abonenta.
 5. Kod cesji ważny jest do momentu jego użycia – niezależnie od zakończenia lub anulowania e-cesji, ponowna próba jej rozpoczęcia wymaga wygenerowania nowego kodu.
 6. Strona przejmująca prawa i obowiązki nazwy domeny przekazuje kod cesji do systemu Rejestratora, a następnie dokonuje aktywacji transferu.
 7. Strony uczestniczące w procedurze e-cesji otrzymują od Rejestratora, na autoryzowany adres e-mail, wiadomości z linkiem aktywacyjnym do e-cesji.
 8. Strony uczestniczące w procedurze e-cesji lub podmioty upoważnione do działania w imieniu stron, posiadające pełną i udokumentowaną zgodę na dokonanie procedury e-cesji, zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem elektronicznej cesji nazwy domeny internetowej (e-cesji) przed dokonaniem potwierdzenia e-cesji w formularzu wygenerowanym przez system Rejestratora.
 9. E-cesja zostaje uznana za zakończoną po dokonaniu poprawnego jej potwierdzenia przez obie strony biorące udział w e-cesji. W przypadku braku potwierdzenia e-cesji w ciągu 14 dni przez którąkolwiek ze stron – e-cesja zostanie automatycznie anulowana.
 10. Rejestrator/Operator zastrzega sobie prawo do żądania od dotychczasowego Abonenta, jak i strony przejmującej prawa i obowiązki do nazwy domeny, dostarczenia dodatkowych dokumentów i wyjaśnień dotyczących przeprowadzanej zmiany Abonenta nazwy domeny lub potwierdzenia cesji w formie pisemnej wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami autoryzacyjnymi, przy czym z prawa tego Rejestrator bądź Operator może skorzystać na każdym etapie przeprowadzania e-cesji, w terminie do 21 dni od przyjęcia zgłoszenia e-cesji. W tym celu Rejestrator/Operator wysyła żądanie na autoryzowany adres e-mail stron uczestniczących w e-cesji.

§ 5 Ograniczenia

 1. E-cesja jest możliwa jedynie w odniesieniu od usług, w stosunku do których dotychczasowy Abonent nie zalega z zapłatą całości lub części wynagrodzenia na rzecz Operatora.
 2. Abonent zrzekający się praw i obowiązków do utrzymania danej nazwy domeny ma prawo do zażądania w dowolnym momencie dodatkowej weryfikacji e-cesji poprzez dostarczenie do Operatora oświadczenia woli obydwu stron cesji w formie pisemnej wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentowania Abonenta. Żądanie dodatkowej weryfikacji e-cesji powinno trafić do Operatora w formie wiadomości e-mail, wysłanej z autoryzowanego adresu Abonenta.
 3. Rejestrator i Operator nie odpowiadają za nieprawidłowe działanie Rejestrów Nadrzędnych, w szczególności za ukrycie danych abonenckich w bazach WHOis. Widoczność danych można zweryfikować w bazach WHOis. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy skontaktować się z Operatorem.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 września 2013 roku.

SOCIAL MEDIA: Nasz profil na Facebooku Nasz kanał Youtube Nasz blog Instagram Twitter