Hosting SSD NVME z LiteSpeed. Standardowa migracja za 0 zł!

Regulamin nazw domen I rejestracjadomen.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług rejestracji i obsługi nazw domen przez serwis RejestracjaDomen.pl zwany dalej Regulaminem, jest zgodny z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204), Regulaminem Serwisu RejestracjaDomen.pl oraz z innymi regulacjami wewnętrznymi serwisu RejestracjaDomen.pl
 2. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu serwisu RejestracjaDomen.pl w odniesieniu do świadczenia przez Usługodawcę usług rejestracji i obsługi nazw domen.
 3. Regulamin określa w szczególności rodzaj i zakres usług rejestracji i obsługi nazw domen, warunki świadczenia tych usług oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług rejestracji i obsługi nazw domen drogą elektroniczną.
 4. Spis podstawowych definicji użytych w niniejszym regulaminie zawarty jest w punktach II.1-12 Regulaminu serwisu RejestracjaDomen.pl Sp. z o.o., ponadto w niniejszym regulaminie użyto poniższych definicji:
  • Rejestr domen – podmiot zarządzający rejestrem nazw internetowych w domenach określonych na stronie www.iana.org lub inny podmiot, który jest bezpośrednio lub pośrednio uprawniony do rejestracji i utrzymania nazwy domeny.
  • Rejestrator domen europejskich/globalnych/narodowych innych niż polskie – podmiot, z którym Usługodawca zawarł lub zawrze porozumienie ws. pośrednictwa w rejestracji i obsłudze administracyjnej nazw domen internetowych.
  • Domena – niepowtarzalny adres w Internecie, pod którym można uzyskać dostęp do danych usług (strony WWW, konta e-mail, serwery FTP) w Sieci.
  • Domeny polskie – domeny z rozszerzeniem .pl, domeny polskie funkcjonalne (np. .com.pl) oraz domeny polskie regionalne (np. .waw.pl.
  • Domeny europejskie – domeny z rozszerzeniem .eu.
  • Domeny globalne – domeny gTLD, np. com, .biz, .net, .org, .info, .name oraz domeny z grupy tzw. ngTLD (nowych domen globalnych)
  • Domeny narodowe inne niż polskie- domeny ccTLD z rozszerzeniem innym niż .pl.

II. Przedmiot umowy

 1. Rejestracja i obsługa nazw domen to usługa świadczona drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), która obejmuje przekaz danych na indywidualne żądanie Abonenta, ich przechowywanie i przetwarzanie oraz realizację usługi rejestracji i obsługi nazw domen.

III. Zawarcie umowy

 1. W zakresie zawarcia umowy o świadczenie usługi przepisy pkt. III Regulaminu Serwisu RejestracjaDomen.pl stosuje się odpowiednio.
 2. Rejestracja usługi rejestracji/obsługi nazwy domeny w serwisie RejestracjaDomen.pl jest równoznaczna z oświadczeniem Użytkownika, że:
  • w przypadku rejestracji nazwy domeny polskiej – udziela Consulting Service Sp. z o.o., z którym NASK zawarła Porozumienie w sprawie współpracy dotyczącej nazw domen internetowych, a z której pośrednictwa Usługodawca korzysta, zgody na wyłączne wykonywanie usług dotyczących funkcjonalności domeny i związanych z nią czynności, w szczególności na dokonywanie wobec NASK wszelkich czynności, w tym czynności prawnych, dotyczących rejestracji lub utrzymywania nazwy domeny lub opcji na nazwę domeny, a w tym danych dotyczących Abonenta/Użytkownika, tj. zgody na rejestrację nazwy domeny, zmianę Abonenta nazwy domeny, usunięcie nazwy domeny lub opcji, zmianę danych dotyczących urządzeń wykorzystywanych dla nazwy domeny oraz świadczenie przez NASK przetwarzania i zarządzania danymi Abonenta/Użytkownika, służącymi do korzystania z utrzymywania nazwy domeny lub opcji na nazwę domeny na rzecz Usługodawcy.
  • w przypadku rejestracji nazwy domeny innej niż domena polska – udziela Consulting Service Sp. z o.o., z którym Usługodawca zawarł porozumienie o współpracy, zgody na reprezentowanie go przed właściwym Rejestrem domen lub pośrednikiem Rejestru domen i wykonywanie w imieniu Użytkownika wszelkich czynności prawnych dotyczących rejestracji lub utrzymania nazwy domeny.
 3. Z chwilą zawarcia umowy pośrednictwa w rejestracji nazwy domeny Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie regulaminu Rejestru, który zarządza rejestrowaną domeną i/lub regulaminu Rejestratora, z którego usług Usługodawca korzysta. Usługodawca udostępnia na stronie RejestracjaDomen.pl aktualne odnośniki do regulaminów wszystkich Rejestrów, które zarządzają domenami znajdującymi się w aktualnej ofercie Usługodawcy oraz regulaminów Rejestratorów z których Usługodawca korzysta.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Użytkownika dodatkowych dokumentów przed zawarciem umowy pośrednictwa w rejestracji nazwy domeny.
 5. Usługodawca może odmówić realizacji umowy pośrednictwa w rejestracji nazwy domeny w przypadku, gdy:
  • nazwa domeny została zarejestrowana, lub – jeśli Rejestr daje taką możliwość – zarezerwowana;
  • prowadzone jest wcześniej wszczęte postępowanie sporne w stosunku do nazwy domeny (np. sąd arbitrażowy);
  • rejestracja jest niemożliwa z innych przyczyn niezawinionych i niezależnych od Usługodawcy;
 6. Zgłoszenie domeny do rejestracji przy pomocy mechanizmów serwisu RejestracjaDomen.pl odbywa się na następujących warunkach:
  • w przypadku domen – rezerwacja nie gwarantuje Użytkownikowi pierwszeństwa do rejestracji, gdyż nie obowiązuje okres jej rezerwacji, nazwa rejestrowana jest przez podmiot, którego wpłata zostanie uznana przez dany Rejestr jako pierwsza.
 7. Abonent przestaje być reprezentowany przez Usługodawcę przed Rejestrem domen, w sposób opisany w punkcie II.2 niniejszego Regulaminu w momencie:
  • wypowiedzenia umowy o świadczeniu usługi rejestracji i obsługi domen pomiędzy Abonentem a Usługodawcą
  • wyrejestrowania Domeny
  • zrzeczenia się praw do reprezentowania Abonenta przez Usługodawcę lub przez rejestratora Consulting Service Sp. z o.o. przed właściwym Rejestrem domen lub pośrednikiem Rejestru domen.

IV. Rejestracja i obsługa nazw domen

 1. W zakresie niezbędnych warunków technicznych świadczenia usług rejestracji i obsługi nazw domen przepisy pkt. V Regulaminu Serwisu RejestracjaDomen.pl stosuje się odpowiednio.
 2. Ostateczne zawarcie umowy rejestracji nazwy domeny następuje z chwilą zaksięgowania przez Usługodawcę otrzymanej opłaty abonamentowej za utrzymanie nazwy domeny, chyba że zasady określone przez Rejestr stanowią inaczej.
 3. Z chwilą zawarcia umowy rejestracji nazwy domeny rozpoczyna się świadczenie obsługi administracyjnej domeny przez Usługodawcę. Obsługa administracyjna domeny trwa przez cały okres abonamentowy. Usługodawca nie pobiera dodatkowych opłat za czynności związane z obsługą administracyjną domeny, chyba że regulamin Rejestru stanowi inaczej.
 4. Od momentu ostatecznego zawarcia umowy rejestracji nazwy domeny Abonent nabywa pełne prawa do dysponowania nazwą domeny. Usługodawca zobowiązuje się do realizowania wszelkich zgodnych z prawem dyspozycji Abonenta w zakresie zarządzania domeną, zgłaszanych w formie pisemnej lub za pomocą mechanizmów serwisu RejestracjaDomen.pl, dostępnych na stronie http://www.RejestracjaDomen.pl oraz do niezwłocznego powiadamiania Rejestratora o dyspozycjach składanych przez Abonenta.
 5. Transfery domen:
  • polskich do systemu Usługodawcy są bezpłatne. Abonent płaci za przedłużenie okresu abonamentowego w terminie przypadającym na odnowienie domeny.
  • narodowych innych niż polskie do systemu Usługodawcy są bezpłatne, chyba że Regulamin Rejestru Nadrzędnego danego rozszerzenia nazwy domeny stanowi inaczej.
 6. Transfery domen europejskich oraz globalnych do systemu Usługodawcy są bezpłatne.
 7. Procedura transferu domen europejskich, globalnych, domen narodowych z rozszerzeniami spoza Europy do systemu Usługodawcy powiązana jest z odnowieniem domeny, zgodnie z opłatami podanymi w Cenniku dostępnym na http://www.RejestracjaDomen.pl, chyba że Regulamin Rejestru Nadrzędnego danego rozszerzenia nazwy domeny stanowi inaczej.
 8. Odnowienie, o którym mowa w pkt. IV.7. sumowane jest z okresem abonamentowym opłaconym w dotychczasowym rejestrze, tzn. jeżeli okres abonamentowy domeny wynosi jeszcze dwa miesiące, po transferze będzie wynosił czternaście miesięcy (2 + 12 miesięcy nowego okresu abonamentowego).
 9. Transfery domen zarejestrowanych w serwisie Usługodawcy i objętych promocją poza system Usługodawcy są płatne a koszty rezygnacji podane są w Regulaminie Promocji dostępnym na stronie serwisu RejestracjaDomen.pl.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Abonenta dodatkowych dokumentów przed wykonaniem dyspozycji związanej z obsługą domeny (np. dyspozycji cesji, aktualizacji danych).
 11. Reklamacje dotyczące usług rejestracji i obsługi domen nazw domen składane przez Abonenta nie mogą dotyczyć:
  • rejestracji domeny w złej wierze lub niezgodnie z prawem;
  • zgłoszenia roszczeń do danej domeny przez inny podmiot;
  • utraty danych autoryzujących do domeny z winy Abonenta i następstw tego zdarzenia.
 12. Reklamacje winny być zgłaszane z zachowaniem procedur wskazanych w pkt. VII Regulaminu serwisu RejestracjaDomen.pl.

V. Usługi dodatkowe

 1. Poza realizacją usług rejestracji i utrzymywania nazw domen, Usługodawca świadczy na rzecz swoich Abonentów Usługi dodatkowe związane z zarządzaniem daną nazwą domeny.
 2. Pełna lista Usług dodatkowych wraz z ich opisem i ceną wykonania udostępniona jest na http://www.rejestracjadomen.pl.

VI. Płatności i faktury

 1. W zakresie faktur i płatności za usługi rejestracji i obsługi nazw domen przepisy pkt. IV Regulaminu Serwisu RejestracjaDomen.pl stosuje się odpowiednio.
 2. Istnieje możliwość rezygnacji z części domen polskich zarezerwowanych na jednej fakturze proforma, przy czym rezygnacja powinna być zgłoszona Usługodawcy w okresie ważności faktury proforma.
 3. Opłaty za domeny już zarejestrowane, w tym za domeny zarejestrowane z błędną nazwą (np. mojfirma.pl zamiast mojafirma.pl), nie podlegają zwrotowi zarówno w całości, jak i w części.

VII. Polityka prywatności

 1. W zakresie polityki prywatności w ramach usługi rejestracji i obsługi nazw domen przepisy pkt. VIII Regulaminu Serwisu RejestracjaDomen.pl stosuje się odpowiednio.
 2. W momencie rejestracji domen(y) Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z wymogami Rejestru zarządzającego daną domeną dotyczącymi zasad ukrywania danych osobowych. Usługodawca udostępnia na stronach serwisu RejestracjaDomen.pl informacje o zasadach ukrywania danych osobowych w momencie rejestracji i podczas obsługi danego rozszerzenia Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe działanie Rejestrów Nadrzędnych, w szczególności za ukrycie danych abonenckich w bazach WHOis.
 3. Widoczność danych Abonenta nazwy domeny można zweryfikować w bazach WHOis.. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy skontaktować się z Usługodawcą.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Usługi rejestracji i obsługi nazw domen mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu RejestracjaDomen.pl.

SOCIAL MEDIA: Nasz profil na Facebooku Nasz kanał Youtube Nasz blog Instagram Twitter